Διαγωνισμός

«Προμήθεια εξήντα πέντε (65) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξήντα πέντε (65) οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων»

Για να υποβάλλετε προσφορά, πρέπει να συνδεθείτε. Για να συνδεθείτε, πατήστε εδώ.

Τίτλος - Περιγραφή:
«Προμήθεια εξήντα πέντε (65) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξήντα πέντε (65) οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων»
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ενεργός
Δημοσίευση:
14/10/2020 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2020 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/10/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
€ 74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
407
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
7350
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Υποχρεωτικά για όλους

 • Δικαιολογητικά Ονομαστικοποίησης Νομικών Προσώπων
 • Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
 • Παραστατικό Εκπροσώπησης
 • ΤΕΥΔ
 • Υπεύθυνη Δήλωση για Σύνταξη Προσφοράς και Αποδοχής Όρων

Υποχρεωτικά μόνο για τους μειοδότες

 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
 • Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
 • Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Πιστοποιητικό για Εκκαθάριση
 • Πιστοποιητικό για Πτώχευση
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

Παρατηρήσεις

 • ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
 • ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΣΜΙΣΤΟΥΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κωδικοί CPV

 • (30213300-8): Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διευκρινίσεις

22/10/2020 10:11

Σας ενημερώνουμε ότι σε οι υπολογιστές (και οι 2 τύποι) πρέπει να διαθέτουν Trusted Platform Module (TPM) για κρυπτογράφηση BitLocker.

Επιπλέον, στην προμήθεια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και εξωτερικά ηχεία.

20/10/2020 14:01

Στην σελίδα 11 της διακήρυξης (Πίνακας 3. Οθόνη Τύπος 1) που αναφέρεται
ότι οι 55 οθόνες πρέπει να είναι :
> 2.1.3
> Διαγώνια διάσταση (inches)
> ≥ 22’’

Σας ενημερώνουμε ότι γίνονται αποδεκτές και οι οθόνες με διάσταση τουλάχιστον 21,5''

Υπό Προμήθεια Είδη