Διαγωνισμός

Προμήθεια 100 αδειών Microsoft 365 Exchange Online (plan 1) 3έτης διάρκειας

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια 100 αδειών Microsoft 365 Exchange Online (plan 1) 3έτης διάρκειας
Φορέας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/10/2023 14:33
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/10/2023 15:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/10/2023 14:33
Τόπος Διενέργειας:
ΔΑΕΜ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:
€ 17.360,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
722
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

1          Σύντομη Περιγραφή του Αντικειμένου/Προϋπολογισμός

Αντικείμενο της ζητούμενης υπηρεσίας είναι η προμήθεια 100 αδειών Microsoft 365 Exchange Online (plan 1)  3ετης διάρκειας για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η δαπάνη για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται κατά μέγιστον στο ποσό των δεκατέσσερις  χιλιάδες   ευρώ (14.000,00 €) , μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

2         Πληροφορίες/Διαδικασία Ανάθεσης

Η διαδικασία επιλογής Αναδόχου θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας isupplies που διατηρεί η ΔΑΕΜ στον ιστότοπο https://www.isupplies.gr/

Η λεπτομερής περιγραφή του Αντικειμένου, καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές και εν γένει τα έγγραφα και τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν, περιλαμβάνονται αναλυτικά στον ιστότοπο https://www.isupplies.gr/

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [email protected], τηλ: 2103601671.

3         Δικαιολογητικά

Ο οικονομικός φορέας που θα προσφέρει τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά θα πρέπει πριν την ανάθεση της σχετικής Σύμβασης να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του αρ. 73 Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί η ισχύει.

 

Υπό Προμήθεια Είδη